Wat is satanisch ritueel misbruik?

Veel mensen hebben geen kennis van satanisch ritueel misbruik. Onderstaande tekst is een summiere beschrijving van dit fenomeen. Een gedetailleerde beschrijving is helaas niet mogelijk, vanwege de complexiteit van het onderwerp. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze tekst vanuit historisch perspectief geschreven is, waardoor slachtoffers zich wellicht niet helemaal zullen herkennen hierin. De herkomst is nu eenmaal vaak niet bekend bij hen. Desalniettemin is het toch belangrijk om deze historische context te beschrijven, omdat dit een beter begrip geeft van dit fenomeen.

Herkomst

Satanisch ritueel misbruik is een eeuwenoud gebruik en vindt wereldwijd plaats. De nazi’s hebben dit oude gebruik in de Tweede Wereldoorlog overgenomen van onder meer de vroegere Jezuïtische genootschappen met als doel de mensheid te overheersen. Zij hebben deze technieken vervolgens verfijnd en gemoderniseerd en de CIA heeft dit vervolgens toegepast bij het Project MK-Ultra. Na de oorlog kregen veel nazi’s een veilig onderkomen in de Verenigde Staten vanwege hun kennis.


In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, zijn de martelpraktijken van de nazi’s nooit gestopt, maar ondergronds verder gegaan. Daardoor bestaat er nu een wereldwijde kring van hooggeplaatste personen, met als doel hun duistere visie te verspreiden via het indoctrineren van jonge kinderen. Dat betekent niet dat deze mensen in de huidige tijd specifiek nazi’s zijn; zij hangen enkel een soortgelijke ideologie aan. Hun ultieme doel is macht, aanzien en het voorkomen van het verspreiden van zuivere informatie waardoor de mensheid zich verder kan ontwikkelen. Tot nog toe is hen dat ook goed gelukt. Hun tentakels reiken tot ver in de politiek, bij politie, justitie, de geheime diensten, de medische wereld en de top van het bedrijfsleven. Hierdoor zijn zij in staat geweest onderzoeken te saboteren die hen onwelgevallig waren.


Satanisch ritueel misbruik komt niet alleen voort uit sadistische verlangens, het heeft ook nog een ander hoger doel: de mensheid voor de kant van het duistere te laten kiezen. De ideologie is gebaseerd op nazisme en men heeft een sterke voorkeur voor blonde kinderen met lichtgekleurde ogen. Zij behoren volgens deze ideologie namelijk tot het zuivere Arische ras. Om die reden zijn kinderen met deze uiterlijke kenmerken meer waard binnen deze satanische sektes. Dat betekent echter niet dat kinderen zonder deze kenmerken geen slachtoffer kunnen worden. Men maakt tegenwoordig ook gebruik van alle kinderen die voorhanden zijn.


Verschillende vormen

Ritueel misbruik komt in vele gradaties voor, van een lichte tot zeer zware vorm. Het zuiver satanische ritueel misbruik is de zwaarste vorm en komt alleen in de hogere kringen voor. Het is een stuk zeldzamer dan ‘gewoon’ ritueel misbruik dat meer een soort afgeleide hiervan is en frequenter voorkomt. Buitenstaanders kunnen over het algemeen slecht onderscheid maken tussen deze twee vormen. Hoewel begrijpelijk, zorgt dat voor veel misvattingen en voor nog meer onbegrip.


Wat gebeurt er?

Leden van deze satanische groeperingen trainen kinderen door middel van lichamelijke en geestelijke foltering. De kinderen ondergaan veelvuldig groepsverkrachtingen en leren door de fysieke martelingen extreme pijn te verdragen. Daarnaast sluiten de daders kinderen langdurig op in doodskisten, dwingen hen getuige te zijn van het martelen van andere kinderen en tot seks met honden. Het voorschrift uit de Bijbel om geen seksuele omgang te hebben met een dier, is voor de daders juist een reden om dit wel toe te passen. Vanuit hun satanische visie doen zij immers alles wat in hun vermogen ligt om zuiver leven tegen te gaan. Het ultieme doel is hun sekte - want dat is wat het feitelijk is – uit te breiden en hiermee in stand te houden.


De gebruikte methodes zijn volgens de leer nodig om hogerop te komen binnen de hiërarchie. Het ultieme doel is om kinderen de transitie te laten doormaken van slachtoffer naar dader. En van licht naar duisternis. Iets dat meestal ook goed lukt. Ook het martelen en doden van dieren komt standaard voor. De sekteleden dwingen kinderen een dier te doden, nadat ze zich er eerst aan gehecht hebben. In een later stadium moeten zij onder dwang ook andere kinderen martelen en zelfs doden. Het hele proces volgt een duidelijke opbouw en structuur. Net zolang tot er geen weg meer terug is voor het slachtoffer en hij of zij volledig versmolten is met de sekte.


Zowel jongens als meisjes zijn slachtoffer, maar meisjes zijn wel ruim in de meerderheid, omdat zij nu eenmaal gewilder zijn. Wanneer meisjes de puberteit bereiken, worden zij vaak gedwongen zwanger gemaakt. Dit is mogelijk omdat veel ouders zelf ook daders zijn en deel uitmaken van het netwerk. Deze pasgeboren kinderen zijn als het ware eigendom van de sekte. Vaak worden ze meteen geofferd. Wanneer ze wel mogen blijven leven, gebeuren er de gruwelijkste dingen met hen. Zo blijven deze netwerken voortdurend voorzien van ‘nieuwe aanwas’ en breiden zij zich steeds verder uit.


Tijdens offerceremonies offeren de sekteleden jonge kinderen, vaak baby’s nog, bij vol bewustzijn, waarna zij hun bloed drinken en hun vlees en organen (deels) opeten. Ook deze seances volgen een nauwgezet, vaststaand protocol, waarbij de daders de kinderen dwingen om hieraan deel te nemen. Het drinken van het bloed zien de sekteleden als een krachtig medicijn. Doordat een kind gedurende de martelingen extreem veel adrenaline aanmaakt, bestaat bij de sekteleden het idee dat ze uit het bloed kracht en vitaliteit kunnen halen.


Kinderen die niet bruikbaar meer zijn of een gevaar vormen voor de geheimhouding van het netwerk, belanden uiteindelijk in een zogeheten seance en/of in een snuff movie, waarin ze letterlijk doodgemarteld worden onder toeziend oog van de sekteleden. Het is een eindstation voor veel slachtoffers en de ultieme hoogmis voor de sekteleden zelf.


Occultisme

De satanische netwerken houden zich ook bezig met occultisme. Dat wil zeggen dat zij geestelijke gaven zoals helderziendheid en contact met het bovennatuurlijke toejuichen. Kinderen die op dit gebied ontwikkeld zijn, zijn dan ook veel waard binnen het netwerk. Binnen de sekte is er vanzelfsprekend alleen belangstelling voor de duistere kant van het occultisme en niet voor de lichte kant.


Hersenspoeling

Technieken om kinderen te laten zwijgen en uiteindelijk voorgoed deel te laten uitmaken van de sekte zijn uiterst verfijnd en zeer professioneel van opzet. Het is pure hersenspoeling en is grotendeels afkomstig van de CIA. De sekteleden programmeren kinderen met speciale programma’s. Naast het systematisch martelen, waaronder waterboarden, extreem veel pijn toebrengen, en het onder stroom zetten van de kinderen, is het toedienen van drugs en het gebruik van hypnose eveneens een standaard toegepaste methode. Al deze technieken zijn uiterst geavanceerd en voor normale burgers niet te bevatten. Door het programmeren krijgen de sekteleden de volledige controle over een kind, waardoor het op afstand als het ware bestuurbaar en oproepbaar wordt. Via post-hypnotische suggesties zetten de sekteleden kinderen aan om opdrachten te vervullen of keren zij ogenschijnlijk uit eigen beweging terug naar de sekte. Daarnaast krijgen kinderen ook desinformatie, zodat wanneer zij onverhoopt toch uit de school klappen, niemand hen gelooft en er geen bewijs voorhanden is.


Net als in de Tweede Wereldoorlog vinden er ook experimentele operaties plaats op de kinderen. Meestal gebeurt dit zonder enige verdoving, zodat de daders het effect van de door hen toegebrachte pijn kunnen meebeleven. De sekteleden hebben een onbedwingbare drang om de mens in al zijn facetten te ontleden. Op deze wijze vergaren zij de door hun felbegeerde kennis hoe ze de mensheid kunnen onderwerpen. Kinderen zijn in hun ogen perfect studiemateriaal.


Het toedienen van drugs maakt de kinderen grenzeloos, ze leren angst te onderdrukken, en wissen opgedane ervaringen uit het geheugen. Als dat bij een bepaald kind allemaal nog niet voldoende is, dan zet men de hersenen onder stroom, waardoor alles voorgoed uitgewist wordt. Dit kan zo ver gaan dat kinderen hieronder soms dreigen te bezwijken. Wanneer dat gebeurt, krijgen kinderen door de aanwezige medici zuurstof toegediend en overige medische hulp, zodat zij blijven leven. Want de enigen die het tijdstip en de wijze waarop een kind sterft bepalen, dat zijn de daders zelf.


De martelpraktijken en de gebruikte methodes zijn er ook op gericht om de persoonlijkheid van het kind niet te laten vormen. Slachtoffers creëren hierdoor verschillende deelpersoonlijkheden waar de sekteleden toegang tot hebben. Het kind heeft als het ware geen eigen wil meer. Wanneer deze geavanceerde methodes in de eerste levensjaren van een kind plaatsvinden, ontwikkelt het kind een dissociatieve identiteitsstoornis. Deze stoornis houdt een slachtoffer vaak levenslang.


Ongeloof

Door het toepassen van al deze geavanceerde technieken, functioneren slachtoffertjes in het dagelijks leven ogenschijnlijk normaal. Dat zij naast geprogrammeerd ook getuige zijn geweest van het doodmartelen van andere kinderen, maakt dat zij niet in staat zijn om te spreken over al het leed. Hierdoor merkt de naaste omgeving vrijwel niets van wat een kind doormaakt.


Wanneer slachtoffers echter volwassen zijn en wel in staat om hierover te spreken, geloven nog steeds weinig mensen hen. Onbegrip over de werking van het bewustzijn, de toegepaste technieken en niet willen en kunnen geloven dat dit soort gruwelijkheden wereldwijd voorkomen, maakt dat veel mensen hun kop in het zand steken. ‘Wir haben es nicht gewusst’ is niet voor niets een historische en nog steeds toepasselijke uitspraak. In de Tweede Wereldoorlog deden mensen immers exact hetzelfde en kon men aanvankelijk niet geloven welke gruwelijkheden er in de concentratiekampen plaatsvonden. Het wereldbeeld van mensen moet nu eenmaal intact blijven en onwelgevallige informatie wordt ontkend door middel van cognitieve dissonantie. Op deze wijze beschermen zij zichzelf tegen de gruwelijkheden. Dit fenomeen is schrijnend voor de slachtoffers van satanisch ritueel misbruik. Dit versterkt hun leed nog vele malen meer. In diepe eenzaamheid voeren zij hun strijd om te overleven en proberen zij moederziel alleen alles te verwerken.


Het is de hoogste tijd om hier een einde aan te maken

Herstel

Herstellen van satanisch ritueel misbruik is ontzettend zwaar, buitengewoon moeilijk en vergt een lange adem. Naast het verwerken van al het aangedane leed is het bovendien belangrijk om te werken aan de delen van je ontwikkeling die gestagneerd zijn. 


Een intensieve behandeling van bijna zeven jaar bij een deskundig klinisch psycholoog en psychotherapeut in de ggz, die bestond uit een combinatie van exposure, cognitieve gedragstherapie en psychodynamische therapie, waren voor mij helend en essentieel. Daarnaast heb ik veel gebruik gemaakt van verschillende zelfhulpinitiatieven, zoals wandelen in de vrije natuur, sporten, het lezen van verschillende zelfhulpboeken, spirituele verdieping, weer leren contact maken met mijn lichaam, mijn seksualiteit herbeleven en ontwikkelen, en mensen weer leren vertrouwen. Bovenal heb ik mezelf overgegeven aan mijn intense pijn en verdriet. Dit alles is essentieel geweest voor mijn herstel. Ik ben er zelfs van overtuigd dat zonder al deze zelfhulpinitiatieven het me nooit gelukt zou zijn. 


Herstellen van zeer zware trauma’s, zoals satanisch ritueel misbruik, is in mijn beleving dan ook alleen mogelijk wanneer je meerdere paden bewandelt. Ondersteuning van een ervaren professionele hulpverlener en daarnaast heel eigenwijs je eigen herstellende initiatieven omarmen en blijven volgen. Mijn beschadigde kindertijd, puberteit en jongvolwassenheid heb ik weten te overwinnen door een combinatie van die twee. Hierdoor heb ik mezelf steen voor steen opnieuw kunnen opbouwen. De gruzelementen uit mijn jeugd heb ik daardoor uiteindelijk kunnen omzetten in kracht.


Na dit proces is er nog iets veel belangrijkers, namelijk jezelf leren onthechten van al je trauma’s, waardoor je weer volledig vrij kunt zijn.  En vooral ook van jezelf mág zijn. Het is juist dit aspect waarvoor professionals in de ggz veel te weinig aandacht hebben. Mijn motto is dan ook: Je bént niet je verleden, je bént wie je wenst te zijn.

‘Wanneer je de duisternis aan het licht brengt,

zal het zijn kracht verliezen’


- Citaat van Freek Kalsbeek, klinisch psycholoog/psychotherapeut en mijn voormalig behandelaar. De man die jarenlang met me meegelopen is, er altijd was voor me, en die de moed had om samen met mij af te dalen naar de hel. De man die mij heeft laten zien hoe een waardig hulpverlener hoort te zijn: deskundig, loyaal en betrokken. Maar bovenal: een warm, oprecht en zuiver mens…